Onderwijs op 't Ronde
ICT op ’t Ronde

tablet
‘t Ronde staat midden in de hedendaagse maatschappij, waarin computers een prominente plaats innemen. Kinderen moeten leren omgaan met computers en de school kan daarbij een belangrijke rol vervullen. ICT is geen leerdoel op zich, maar een hulpmiddel. Onder invloed van ICT volgen nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij elkaar in hoog tempo op. Kennis en inzichten zijn van steeds kortere levensduur. Er komt een ongekende hoeveelheid informatie in beeld en geluid op ons af. De school zal de kinderen moeten leren hier zinvol en veilig mee om te leren gaan. Selecteren, reguleren, ordenen, bewerken en gebruiken maar vooral kiezen vraagt van leraar en kind een grote mate van zelfsturing. Zelfstandig kunnen werken, in staat zijn eigen initiatieven te ontplooien en over het vermogen beschikken om nieuwe ideeën en oplossingen in samenwerking met anderen te ontwikkelen is essentieel. Meer aandacht voor de unieke exploratiedrang van elke leerling. Die benadering nodigt  leraren en leerlingen uit om voortdurend met elkaar in dialoog te gaan, omdat je de ander nodig hebt om te kunnen leren.  Een leeromgeving creëren  waarin kinderen in eigen tempo onderwijs zullen volgen. Leerprocessen kunnen bevorderd worden door computers in te zetten als onderdeel van deze rijke gedifferentieerde leeromgeving.  Sinds 2018 zijn we gaan werken met chromebooks in alle bouwen. De chromebooks worden onder andere gebruikt voor het werken met Rekentuin en Taalzee, voor het maken van verslagen, het opzoeken van informatie. In onze taalmethode Taal Doen staan veel ICT gerelateerde opdrachten. Verder maken de leerkrachten en kinderen gebruik van de website Kern van de Zaak (kvdz.net). Een digitale omgeving voor het kerndoel Oriëntatie op de wereld en jezelf. Deze lessen worden gebruikt als presentatiemiddel voor de leerkracht. De kinderen kunnen ook individueel met het pakket werken.