Onderwijs op 't Ronde
Leerlingvolgsysteem en toetsen

Leraren houden een uitgebreid administratiesysteem bij, waarin ze de leerlingen volgen d.m.v. observaties en het bekijken van het gemaakte werkt.

Daarnaast worden twee keer per jaar ontwikkelingslijnen ingevuld voor taal/lezen/schrijven en rekenen/wiskunde. Hierbij kan de individuele vooruitgang in kaart worden gebracht.

Toetsen nemen wij alleen af als dat een meerwaarde heeft voor ons onderwijs, dus niet toetsen om het toetsen, maar toetsen met een doel. Dat betekent dat we selectief te werk gaan. We hebben een toets- en signaleringskalender met methode onafhankelijke (landelijk genormeerde) toetsen voor lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen/wiskunde en methode afhankelijke toetsen voor spelling en begrijpend lezen.

Daarnaast maken we gebruik van ZIEN,  een signaleringsinstrument voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Alle toetsresultaten worden ingevuld in ons leerlingvolg- en administratiesysteem ParnasSys. Hiermee kunnen we analyses maken van de resultaten van ons onderwijs en deze resultaten worden ook aan het bestuur en de onderwijsinspectie verstrekt.