Onderwijs op 't Ronde
Pedagogisch klimaat

De pedagogische aandacht in onze school gaat niet alléén uit naar bepaalde talenten of kennisgebieden, maar is gericht op de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van het kind. Daarbij spelen de vrije wil, vrijheid van keuze en zelfstandigheid een belangrijke rol. We benaderen de kinderen dan ook op basis van gelijkwaardigheid. Door actief tegemoet te komen aan de eigen dynamiek van een kind, ontstaat een evenwichtige situatie, die het leren vergemakkelijkt. Dat leren vatten we niet alleen op als een intellectuele bezigheid, maar ook als een sociale activiteit. Belangrijk in het pedagogisch klimaat is de veiligheid. Alleen in een omgeving die door het kind als veilig ervaren wordt, komt het tot ontplooiing. Dan kan het uitdagingen aan gaan, risico’s nemen  en  samenwerken.

Die veiligheid komt in de school tot uiting in:
-een ordelijke gestructureerde omgeving, waar het zelfstandig zijn weg weet te vinden,
-het accepteren van de eigen aard en talenten van ieder individueel kind,
-het stellen van reële eisen, gebaseerd op observatie.

Kinderen hebben behoefte aan uitdagingen die het leven de moeite waard maken en een appèl doen op inzet, verantwoordelijkheidsgevoel en creativiteit. Daarom vinden wij het belangrijk dat de school een boeiende omgeving is; die kinderen uitdaagt om nog onbekende terreinen te exploreren. De ontwikkeling van de kinderen moet leiden tot een evenwichtigheid tussen hoofd, hart en handen. Wij als volwassenen hebben daarin een belangrijke rol. We leven kinderen vóór wat ‘wederzijds respect’ betekent, wat ‘moed’ betekent of wat ‘plicht’ en ‘verantwoordelijksheidsgevoel’ betekenen. Wij willen als school graag een kleine samenleving bieden waarin samenwerking, betrokkenheid en gelijkwaardigheid met alle betrokkenen vorm krijgt.

Onder het motto “Help mij het zelf te doen” worden kinderen voorbereid op een dynamische toekomst, waarbij creativiteit, zelfstandigheid en normen en waarden een beslissende rol spelen.

Schoolondersteuningsprofiel 2019 Montessorischool ’t Ronde