Over de school
Bestuur en CvT

De vereniging is door een groepje enthousiaste ouders opgericht in 1976. De school startte met twee kleuterklassen in het voormalige klooster ‘t Ansfridushuis. In 1977 begon de lagere school in hetzelfde gebouw. In 1979  betrokken beide scholen het huidige gebouw aan de Uilenhoeve. In 1981 kreeg ‘t Ronde de status van experimentele basisschool, waarbij kleuter– en lagere school één school vormden, met een ononderbroken ontwikkelingslijn.

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door vijf ouders, gekozen tijdens de ledenvergadering. Het bestuur is het bevoegd gezag van de school en treedt op als werkgever van het personeel. De bevoegdheden van de vereniging en bestuur vindt u in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Deze zijn op verzoek te verkrijgen bij de directeur.

Samenstelling bestuur:
Voorzitter:  Joost Bentvelsen
Secretaris: Lieke Warmerdam
Penningmeester: Jaap Bouman
Personeelszaken: Mirjam Kuit
Bouwzaken: Joost Joris van Doleweerd

De commissie van toezicht is het intern toezichthoudend orgaan van de organisatie.

Samenstelling Commissie van Toezicht:
Rik Gender
Hans Osnabrugge
Friso Kuiper

Jaarrekening vereniging voor Montessorionderwijs Leusden 2018: Jaarrekening VMOL 2018