Over de school
Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De ouders worden gekozen door middel van verkiezingen, de personeelsleden worden gekozen door het team. MR-leden worden voor twee jaar aangesteld. Het doel van de M.R. is om de medezeggenschap van de ouders en het personeel van de school te vergroten. De raad heeft inspraak bij belangrijke en ingrijpende besluiten van het bevoegd gezag (het bestuur). De bevoegdheden van de MR staan beschreven in het MR-reglement. Dit is op verzoek verkrijgbaar bij de directeur.

LEDEN VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD:

Oudergeleding:
Pieter Helmons (voorzitter)
Martine Wilmering-van der Meulen
Sander Tamse

Personeelsgeleding:
Afke Does
Myrthe Simons
Renata Schneider