Over de school
Vereniging

‘t Ronde is een basisschool voor Bijzonder Neutraal onderwijs. Bijzonder wil zeggen, dat de school bestuurd wordt door een stichting of vereniging van ouders. Neutraal heeft betrekking op de denominatie van de school. De school staat niet voor een bepaalde godsdienstige visie en staat open voor alle gezindten. De pedagogische visie van Montessori dient op ‘t Ronde als uitgangspunt van de opvoeding en het onderwijs.

De vereniging voor Montessori-onderwijs te Leusden
Ouders van leerlingen van onze school kunnen lid worden van de vereniging, die onze school beheert. Het door de ouders gekozen bestuur vormt het bevoegd gezag van de school. Zij treedt op als werkgever voor het aan de school verbonden personeel en stelt het te voeren beleid binnen de school vast.

Onze vereniging kent een contributie. De contributie is een vrijwillige ouderbijdrage. Het contributiebedrag wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld. De hoogte van de contributie hangt af van het aantal kinderen, dat u op school heeft. De contributiegelden worden gebruikt voor het bekostigen van de vaste activiteiten binnen de school (Sinterklaas, kerst. slotfeest enz.), de bekostiging van niet gesubsidieerde leermiddelen (sommige Montessori-materialen, computer e.d.) en voor enkele personele faciliteiten welke het onderwijs aan onze school ten goede komen.

De bestuursvorm van ‘t Ronde is de vereniging van ouders. Wij zijn één bestuur met één school, een zogenaamde eenpitter.