Praktisch
Verlofregeling

Leerplicht 
Om als leerling tot de basisschool te worden toegelaten, moet een kind de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind vijf jaar is geworden. Dus: op 5 maart 5 jaar geworden, dan is het kind leerplichtig op de eerste schooldag in april.

Verlofregeling
Voor de leerlingen van 5 t/m 12 jaar geldt een beperkte verlofregeling. De leerplichtwet schrijft voor, dat deze kinderen slechts onder bepaalde omstandigheden de lessen op school mogen verzuimen. Voor een verzoek hiertoe, dient u zich rechtstreeks te wenden tot de directeur, liefst schriftelijk per mail of brief.

Algemene regels:
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering gemaakt worden i.v.m. de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders (bv. landbouw, horeca). In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch nog een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het betreft dan de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van betrokken ouder blijkt. De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan en mag niet in de eerste twee weken van een schooljaar vallen. Verzoeken dienen tenminste acht weken van tevoren worden ingediend.

Verlof i.v.m. gewichtige omstandigheden kan aangevraagd worden voor:
* verhuizing van het gezin
* bijwonen huwelijk bloed- of aanverwanten
* ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten
* overlijden van bloed- of aanverwanten
* viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.

Verlofaanvragen voor gewichtige omstandigheden worden altijd individueel beoordeeld en dienen zo spoedig mogelijk bij de directeur ingediend te worden.

In de volgende situaties wordt geen verlof verleend:
* familiebezoek in het buitenland
* vakantie i.v.m. goedkope aanbieding
* vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
* uitnodiging van familie of vrienden voor vakantie buiten de schoolvakanties
* eerder vertrek of latere terugkomst i.v.m. (verkeers)drukte
* verlof voor een kind omdat een ander kind uit het gezin wel vrij heeft.