Organisatie

Bestuur

Het bestuur is zowel het bevoegd gezag van de school als de werkgever van het personeel. Het bestaat uit vijf ouders die gekozen worden tijdens de ledenvergadering. De bevoegdheden van onze vereniging en het bestuur vindt u in de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze kunt u opvragen bij de directeur.

Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Joost Bentvelsen,
Secretaris: Heleen van de Velde,
Penningmeester: Jaap Bouman,
Personeelszaken: Mirjam Kuit,
Algemeen lid: Johan Birkhoff

Commissie van toezicht

De commissie van toezicht is het intern toezichthoudend orgaan van de organisatie.

Samenstelling Commissie van Toezicht:
Friso Kuiper, Maurice Sebok, Pleun van der Kooij

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De ouders worden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering, de leerkrachten worden gekozen door het team. MR-leden worden voor twee jaar aangesteld. Het doel is om de medezeggenschap van ouders en het personeel te vergroten. De raad heeft inspraak bij belangrijke en ingrijpende besluiten van het bestuur. De bevoegdheden van de MR staan beschreven in het MR-reglement. Dit kunt u opvragen bij de directeur.

Samenstelling MR:
Oudergeleding: Martine Wilmering-van der Meulen / Pieter Helmons / Sander Tamse.
Personeelsgeleding: Myrthe Simons / Irma van Ameijde / Tom Boonstra.