Maria Montessori

Maria Montessori is op 31 augustus 1870 geboren in Chiaravalle, een klein plaatsje bij Ancona, Italië. Na haar middelbare schooltijd aan de Regia Scuola Tecnica Michelangelo Buenarotti kiest ze, tegen de gewoonte van de tijd aanvankelijk voor de studie voor ingenieur, maar later voor de medicijnenstudie. Ze is daarmee een van de eerste vrouwelijke medicijnenstudenten van Italië en in 1896 de eerste vrouwelijke arts.

Maria Montessori is op 31 augustus 1870 geboren in Chiaravalle, een klein plaatsje bij Ancona, Italië. Na haar middelbare schooltijd aan de Regia Scuola Tecnica Michelangelo Buenarotti kiest ze, tegen de gewoonte van de tijd aanvankelijk voor de studie voor ingenieur, maar later voor de medicijnenstudie. Ze is daarmee een van de eerste vrouwelijke medicijnenstudenten van Italië en in 1896 de eerste vrouwelijke arts.

In november 1896 komt ze in het Santo Spirito-ziekenhuis in Rome in contact met ‘idiote’ kinderen. Ze ontdekt dat deze kinderen helemaal niet ‘idioot’ zijn, maar dat ze zich, volstrekt verstoken van enig speelgoed of leermiddel, nooit hadden kunnen ontwikkelen. Zij trekt zich het lot van deze kinderen aan. Ze verdiept zich in de psychologie en de pedagogie en ontwikkelt, geïnspireerd door het werk van de artsen Itard en Seguin, zintuiglijk ontwikkelingsmateriaal.

Doctor Maria Montessori (1870-1952) Italiaans pedagoog en arts

Maria Montessori als Pedagoge

In 1898 wordt Maria Montessori directrice van een door de Italiaanse regering gesticht instituut voor de opleiding van onderwijzers voor geestelijk gehandicapte kinderen. Twee jaar later wordt zij docente aan het Regio Instituto Superore Femminile di Magistero, een Hogeschool voor vrouwen in Rome. Ze wordt belast met het onderwijs in hygiëne en de antropologie.

In 1904 wordt zij benoemd tot hoogleraar in de antropologie aan de Universiteit van Rome, een leerstoel die zij bekleedt tot 1916. Tegelijk schrijft zij zich in als student in de pedagogie.

In 1934 verlaat Maria Montessori Italië, omdat Mussolini wil ingrijpen in haar onderwijssysteem; met name zijn besluit om schooluniformen in te voeren kan Maria Montessori niet accepteren. Van de ene dag op de andere houdt het montessorionderwijs in Italië op te bestaan. Maria Montessori verhuist naar Barcelona, waar zij in 1936 door het uitbreken van de Spaanse burgeroorlog wordt verdreven.

Montessori in Nederland

Zij reist naar Engeland, waar het vijfde internationale Montessoricongres gehouden wordt. Nog in 1936 vestigt zij zich in Nederland, waar inmiddels het hoofdkwartier van de montessoribeweging is gevestigd. In Laren wordt een montessorischool geopend, waar Maria Montessori van plan is vijf maanden per jaar les te geven.

In oktober 1939 verlaat zij Nederland met haar zoon Mario om een reis naar India te maken. In India geeft zij een groot aantal lezingen, georganiseerd door de theosofische vereniging. Ook geeft zij montessoricursussen en ontwikkelt ze ideeën die beschreven worden in “Door het kind naar een nieuwe wereld”.

Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog maakt dat die reis ruim zes jaar zou duren, tot 1946. In dat jaar keert zij terug naar Nederland, waar zij in 1950 benoemd wordt tot ridder in de Orde van Oranje Nassau en een eredoctoraat ontvangt van de Universiteit van Amsterdam.

Ze bezoekt het negende internationale Montessoricongres in Londen (mei 1951) en geeft nog een cursus in Innsbruck. Na een serie lezingen in Italië keert ze terug naar Nederland.

Op 6 mei 1952 overlijdt zij, een paar maanden voor haar 82ste verjaardag. Zij ligt begraven in Noordwijk.

De kern van de methode van Maria Montessori

De kern van de methode is haar uitspraak: ‘Help mij het zelf te doen’; alle opvoeding is in principe zelfopvoeding. Uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontplooiing heeft. Opvoeding en onderwijs moeten onderkennen wat de behoeften van een kind zijn en daarop inspelen door de juiste omgeving en materialen te bieden.

Terug naar Montessori

Montessori

Maria Montessori

Maria Montessori was een Italiaanse arts en hoogleraar in de antropologie die zich haar leven lang heeft ingezet voor wat zij ‘de rechten van het kind’ noemde. Zij vond dat elk kind recht heeft op onderwijs waarin het zich volledig kan ontplooien, zodat het de kans krijgt een vrij en onafhankelijk mens te worden. De belangrijkste uitspraak van Maria Montessori is: “help mij het zelf te doen”. Wil je meer informatie over Maria Montessori:

Wie is Maria Montessori?

Eigen tempo, eigen niveau

Bij ons leert het kind zélf te leren: op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. De leerkracht begeleidt het kind met individuele lesjes en ziet erop toe dat het kind doet wat het aankan. De leerkracht houdt de vorderingen nauwkeurig bij en kan dus ingrijpen als dat nodig is.

Zelfstandigheid, vrije werkkeuze

Zelfstandig werken betekent bij ons: werken binnen een gestructureerde vrijheid. Dit noemen wij “vrijheid in gebondenheid”. Daarmee bereiden wij de kinderen voor op het leven in onze moderne multiculturele samenleving. Wij vinden namelijk samenwerken, creativiteit, sociaal emotionele ontwikkeling en het bijbrengen van normen en waarden minstens zo belangrijk als de lesstof.

Montessorimateriaal

Het lesmateriaal waarmee de kinderen leren, ziet er aantrekkelijk uit: het nodigt uit om zoveel mogelijk zintuigen te gebruiken om de leerstof te verwerken. Hierdoor krijgt het kind op een toegankelijke en concrete manier inzicht in moeilijke en abstracte begrippen. Het materiaal is daarnaast overwegend zelfcorrigerend, waardoor kinderen zelf kunnen ontdekken of ze het goed hebben gedaan.

Heterogene groepen

Iedere groep bestaat uit verschillende leerjaren. De kinderen blijven twee tot drie jaar bij dezelfde leerkracht, waardoor er een stevige band kan groeien tussen het kind en de leerkracht. Kinderen komen als jongsten de groep binnen en gaan er als oudsten weer uit. Wij vinden de interactie met groepsgenoten van een andere leeftijd heel belangrijk voor de sociale ontwikkeling. Zo leren oudere kinderen de jongere kinderen te helpen en leren de jongsten hulp te vragen aan de oudsten.

Onderwijs op ‘t Ronde

Naast onze montessori-lesmethode, gebruiken we soms ook lesmethoden uit het reguliere onderwijs. Deze methoden zetten wij dan wel zoveel mogelijk in op onze eigen montessoriaanse manier. Naast het individueel werken, hebben de kinderen diverse groepsactiviteiten: muziek, kringgesprekken, drama, handvaardigheid, themalessen, weeksluiting en natuurlijk gymnastiek.

Passend onderwijs

Onze school heeft in het schoolondersteuningsprofiel download vastgelegd welke extra ondersteuning de school kan bieden. Het montessorionderwijs, met differentiatie naar niveau, tempo en instructie, kan goed  inspelen op individuele ontwikkelingsbehoeften van kinderen. Kinderen volgen hun eigen leer-en ontwikkelingslijn. We zien dat we sterk zijn in het begeleiden van kinderen met specifieke leereigenschappen, zowel op het gebied van leerproblematieken als voor meer- en hoogbegaafdheid.

Vreedzame School

’t Ronde is een Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma voor alle groepen van het basisonderwijs om sociale vaardigheden en democratisch burgerschap te bevorderen. We zien de school als een democratische gemeenschap, waarin kinderen en leerkrachten leren om conflicten constructief op te lossen, én waarin kinderen verantwoordelijkheid leren dragen voor het sociale klimaat in de gemeenschap.

Kinderopvang op ’t Ronde

Ieder kind dat opgroeit tot een krachtige volwassene maakt onze samenleving mooier. En dus de wereld. Dit prachtige, grootse doel begint bij het zien en leren kennen van ieder kind zoals hij of zij is. Kinderen zijn ontdekkingsreizigers. Van nature nieuwsgierig en met iedere stap onderweg naar zoveel mogelijk zelf doen, denken en beslissen. Op de eigen manier, in eigen tempo, alleen of samen met anderen. Met de school vormen wij een unieke combinatie van kinderopvang en montessorionderwijs. Visie en thema’s van school komen terug in de kinderopvang. Tot in detail trekken wij één lijn: het gebruik van de kleedjes, werkjes en montessorimaterialen bij activiteiten. Vanaf de babyjaren tot de pubertijd bieden wij uw kind een natuurlijke, vertrouwde omgeving. Zo kan het met vriendjes (op)groeien: samen naar het kinderdagverblijf, naar school en later ook samen spelen op de BSO!

Kinderdagverblijf

Ons kinderdagverblijf is kleinschalig en vertrouwd. Wij bieden gedurende de hele dag opvang aan kinderen van 0-4 jaar in een verticale groep. Dat betekent dat de groep bestaat uit kinderen van verschillende leeftijden. Ook verwelkomen wij  kinderen van 2-4 jaar in één peutergroep (7.30-14.15 uur). We werken met een vast team pedagogisch medewerkers, zodat kinderen steeds dezelfde gezichten zien. Dat geeft rust en vertrouwen. Baby’s krijgen alle ruimte om te ontdekken, te leren tijgeren, kruipen en staan. Hierin volgen wij hun ritme: ze doen alles in hun eigen tempo. Baby’s hebben bewegingsruimte nodig, letterlijk en figuurlijk. Vanuit deze gedachte richten wij onze ruimtes in. Met passend spelmateriaal. Wij kiezen voor speelgoed van natuurlijke materialen.

Dreumesen en peuters leren veel en intensief door ervaringen op te doen, vanuit een veilige, vertrouwde basis. Dit heeft grote betekenis voor hun ontwikkeling. Wat een kind zelf kan, mag het zelf doen. We laten peuters met van alles kennismaken, geven hen de kans om zelf te leren. Onze pedagogisch medewerkers zijn betrokken bij uw kind, stimuleren, ondersteunen en kijken wat hij of zij nodig heeft. Tenslotte is ieder kind anders. Onze peuteropvang is een perfecte voorbereiding op de basisschool.

Buitenschoolse opvang

Als uw kind vier jaar wordt, kan het doorstromen naar de montessori basisschool en aansluitend naar de buitenschoolse opvang in het gebouw. We werken in twee groepen: één voor kinderen uit de onderbouw, één voor kinderen uit de midden- en bovenbouw. Bij ons doen, denken en beslissen kinderen mee. Zij hebben inspraak over grote en kleine zaken. Zo creëren zij hun eigen BSO.

De buitenschoolse opvang is een vertrouwde plek waar kinderen kunnen spelen, groeien, ontdekken, zich ontwikkelen en tot zichzelf kunnen komen. Bij ons ontdekt uw kind zichzelf, zijn of haar talenten en stap voor stap een stukje van de wereld. We bieden leeftijds- en niveaugerichte activiteiten aan, zoals sport en spel, kunst en creativiteit en mindfulness. De activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats in en met de natuur. Want wij geven kinderen graag liefde voor de natuur mee. Ook hier krijgen de kinderen de ruimte alles zelf te leren doen. Ons vaste team van pedagogisch medewerkers leeft voor, observeert en ondersteunt waar nodig.

Adopteer een monument

“De Stenen Man” Amersfoort

In 1985 heeft onze school het monument “Gevangene voor het vuurpeloton”, ook wel “De Stenen Man” genoemd, geadopteerd. Elk jaar leggen onze bovenbouwleerlingen rond 4 mei een bloemstuk bij het beeld. De zesdejaars nemen dan symbolisch de adoptie over van de achtste jaars door het overnemen van het bloemstuk. Tijdens deze plechtigheid dragen de kinderen hun eigen gedichten voor. Deze plechtigheid wordt ook bijgewoond door de wethouder van onderwijs en ouders van onze leerlingen.