Montessori Kindcentrum

Ons kindcentrum is volop in ontwikkeling! Sinds 2016 werken wij samen met Humankind kinderopvang en -ontwikkeling aan het Montessori kindcentrum. Dit is onderwijs en kinderopvang in één, gebaseerd op de pedagogische uitgangspunten van Maria Montessori. Bij ons zijn kinderen welkom van 0 tot 13 jaar.

Als Montessori kindcentrum bundelen wij onze kennis en ervaring: onze medewerkers benaderen de kinderen vanuit de Montessori-gedachte. Deze eenduidige werkwijze is onze kracht. De doorgaande ontwikkeling- en leerlijn is een natuurlijk proces: wij zien wat ieder kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Team

Leraren onderbouw 1:  Myrthe Simons / Afke Does
Leraar onderbouw 2:  René van Gameren
Leraren onderbouw 3:  Irma van Ameijde / Daphne Duinsbergen

Leraar middenbouw 1:  Laurene Wouters
Leraren middenbouw 2:  Anne Herbrink / Hermileen van Dijk
Leraren middenbouw 3: Anouk Poortenga / Renata Schneider

Leraren bovenbouw 1: Marjan van Velthuijsen / Anneke Brons
Leraren bovenbouw 2: Tom Boonstra / Myrthe Simons
Leraren bovenbouw 3: Roos van Alkemade / Anneke Brons

Pedagogisch medewerksters peuterbouw (Humankind Kinderopvang):
Claudia Ravelli / Natalja de Wit / Maureen Hendriksen / Yvonne Sleeking / Pauline Prins

Groepsondersteuning: Nicole Hirschfeldt
Vakleerkracht beeldende vorming: Nicole Hirschfeldt
Vakleerkracht bewegingsonderwijs: Tom de Greef

Intern begeleider: Bonnie Oude Elferink
Leerlingbegeleiding:  Bonnie Oude Elferink / Anneke Looijenga / Renata Schneider
Onderwijsassistenten: Puck van Breda / Marjan van Engelenhoven / Wieke van Gorkum
Medewerkers lunch:  Puck van Breda / Marjan van Engelenhoven / Dennis van den Brink

ICT-coördinator: Laurene Wouters
Conciërge: Dennis van den Brink

Directeur: Jeannette Ridderhof
Adjunct directeur: Bonnie Oude Elferink
Managementassistent: Lieke Warmerdam

Vereniging van ouders

Vereniging voor Montessori Onderwijs Leusden

Begin 1975 richtten Leusdense ouders De Vereniging voor Montessori Onderwijs te Leusden (VMOL) op met als motto ‘Leer mij het zelf te doen’: zij stichtten een kleuterschool en een lagere school. De vereniging bestaat uit één school voor basisonderwijs: montessorischool ‘t Ronde.

Twee keer per jaar is er een ledenvergadering: dit is het hoogste orgaan van de vereniging. Op de ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de ouders over het schoolbeleid.

Ouderparticipatie

Onze school heeft veel actieve ouders. Naast een grote betrokkenheid zorgt dit ervoor dat we veel extra’s kunnen doen voor de kinderen. Ouders zijn bijvoorbeeld actief als bibliotheekouder, luisterouder, handarbeidouder, klassenouder, haal-en-brengouder naar buitenschoolse activiteiten, avondvierdaagse ouder, of als oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Het bestuur en de commissie van toezicht bestaan ook geheel uit ouders.

Organisatie

Bestuur

Het bestuur is zowel het bevoegd gezag van de school als de werkgever van het personeel. Het bestaat uit vijf ouders die gekozen worden tijdens de ledenvergadering. De bevoegdheden van onze vereniging en het bestuur vindt u in de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze kunt u opvragen bij de directeur.

Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Joost Bentvelsen,
Secretaris: Heleen van de Velde,
Penningmeester: Jaap Bouman,
Personeelszaken: Mirjam Kuit,
Bouwzaken: Joost-Joris van Doleweerd

Commissie van toezicht

De commissie van toezicht is het intern toezichthoudend orgaan van de organisatie.

Samenstelling Commissie van Toezicht:
Rik Gender, Hans Osnabrugge, Friso Kuiper

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De ouders worden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering, de leerkrachten worden gekozen door het team. MR-leden worden voor twee jaar aangesteld. Het doel is om de medezeggenschap van ouders en het personeel te vergroten. De raad heeft inspraak bij belangrijke en ingrijpende besluiten van het bestuur. De bevoegdheden van de MR staan beschreven in het MR-reglement. Dit kunt u opvragen bij de directeur.

Samenstelling MR:
Oudergeleding: Martine Wilmering-van der Meulen / Pieter Helmons / Sander Tamse.
Personeelsgeleding: Afke Does / Myrthe Simons / Irma van Ameijde.

Gebouw

het gebouw omarmt je’

De vorm van ons schoolgebouw is geheel toegesneden op het montessorionderwijs. Architect Jan Verhoeven heeft het ontworpen en het is gebouwd in 1979. De ronde vorm is bewust gekozen: alle lokalen komen uit op de centrale hal die daardoor een ontmoetingsplaats is voor kinderen, leerkrachten en ouders.  De drie trappen in deze hal fungeren als de tribune van het minitheater waar alle kinderen op vrijdagmiddag samenkomen voor de weeksluiting. Boven, op de omloop, zijn de bibliotheek en het documentatiecentrum. Deze omloop is ook heel geschikt om samen te werken. 

Renovatie en uitbouw

Voor de verdere ontwikkeling van ons montessori kindcentrum zijn we druk bezig met de ‘vernieuwbouw’ van ons schoolgebouw: in 2020-2021 gaan we renoveren, uitbreiden en verduurzamen. De werkzaamheden verlopen volgens plan. In de zomer 2021 verhuizen we terug naar ons mooie gebouw aan de Uilenhoeve. We kijken er naar uit!