Onderwijs op 't Ronde
Vreedzame School

Ologo vreedzame schoolp onze school maken we gebruik van het programma van De Vreedzame School.
Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en „betrokken” burgers. U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden.
De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen. Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren democratische beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden. Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl.

Wat leren de kinderen?
De volgende sociaal-emotionele vaardigheden komen in het programma aanbod:
– Inzicht in het effect van je eigen gedrag op anderen
– Inlevingsvermogen: jezelf kunnen en willen verplaatsen in anderen
– Rekening houden met anderen; de ander serieus nemen
– Herkennen van gevoelens
– Omgaan met gevoelens
– Controle over jezelf; een rem op hinderlijk impulsief gedrag
– Conflicten oplossen door win-win situaties
– Meedenken hoe sommige dingen in de klas geregeld worden
– Zelfvertrouwen/ positief

Natuurlijk hebben wij op school ook een pestprotocol. Hierin staat dat we maatregelen zullen nemen indien we merken dat er pestgedrag ontstaat op school. Belangrijker dan een protocol is, wat er daadwerkelijk gebeurt als er sprake is van pestgedrag. We hopen dat er door het pedagogisch klimaat op school en de manier waarop we dagelijks met elkaar omgaan een veilige omgeving ontstaat voor alle kinderen. In ons Montessorionderwijs besteden we veel aandacht aan omgangsvormen, zorg voor elkaar, elkaar helpen, maar ook elkaar corrigeren indien nodig. Onze groepssamenstelling wijzigt elk jaar, ongeveer een derde van een groep (2e jaars, 5e jaars en 8e jaars)  stroomt door naar een volgende bouw of het voortgezet onderwijs en er komt steeds een nieuwe groep jongere kinderen bij. De groepscultuur wordt door de oudere kinderen aan de jongere kinderen overgedragen. Indien er toch pestgedrag is, dan is er aandacht voor de gepeste, de pester, maar ook zeker voor de groep. Want pestgedrag in een groep heeft ook te maken met het gedrag van de groep (meelopers, toeschouwers). Omdat pestgedrag vaak stiekem gebeurt, na schooltijd of via internet vragen wij kinderen en ouders om ons direct te informeren bij tekenen van pesten.