Montessori Kindcentrum

Ons kindcentrum is volop in ontwikkeling! Sinds 2016 werken wij samen met Humankind kinderopvang en -ontwikkeling aan het Montessori kindcentrum. Dit is onderwijs en kinderopvang in één, gebaseerd op de pedagogische uitgangspunten van Maria Montessori. Bij ons zijn kinderen welkom van 0 tot 13 jaar.

Als Montessori kindcentrum bundelen wij onze kennis en ervaring: onze medewerkers benaderen de kinderen vanuit de Montessori-gedachte. Deze eenduidige werkwijze is onze kracht. De doorgaande ontwikkeling- en leerlijn is een natuurlijk proces: wij zien wat ieder kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Team

Schooljaar 2022-2023:

Leraren onderbouw 1:  Michelle Hendrikx / Daphne Duinsbergen
Leraren onderbouw 2:  Myrthe Simons / Roos Oegema
Leraren onderbouw 3:  Karin Klabbers / Irma van Ameijde 

Leraar middenbouw 1:  Laurene Broek-Wouters
Leraren middenbouw 2:  Anne Herbrink / Anneke Brons
Leraren middenbouw 3: Anouk Poortenga / Renata Schneider

Leraren bovenbouw 1: Marjan van Velthuijsen / Daphne Duinsbergen
Leraar bovenbouw 2: Tom Boonstra 
Leraren bovenbouw 3: Roos van Alkemade / Roos Oegema 

Pedagogisch medewerksters kinderopvang ’t Ronde (Humankind):
Claudia Ravelli / Natalja de Wit / Demi Wustefeld / Manon Lozeman / Gerrie Broekhuisen / Doortje Hakkenes / Yvonne Sleeking / Pauline Bakker / Kelly van de Belt / Saskia van Amersfoort / Anne Huisman / Alice Schoute

Vestigingsmanager kinderopvang ’t Ronde (Humankind): Karin Jongejan

Groepsondersteuning: Nicole Hirschfeldt / Anneke Brons Inval en ondersteuning: Nicole Hirschfeldt / Albert Bosveld Vakleerkracht beeldende vorming: Nicole Hirschfeldt / Afke Does
Vakleerkracht bewegingsonderwijs: Yordi Druijff

Intern begeleider: Anneke Looijenga
Leerlingbegeleiding:  Anneke Looijenga / Renata Schneider 
Onderwijsassistenten: Puck van Breda / Marjan van Engelenhoven / Alice Schoute 

ICT-coördinator: Laurene Broek-Wouters
Conciërge: Dennis van den Brink

Directeur: Jeannette Ridderhof
Managementassistent: Lieke Warmerdam

Vereniging van ouders

Vereniging voor Montessori Onderwijs Leusden

In 1976 richtten Leusdense ouders De Vereniging voor Montessori Onderwijs te Leusden (VMOL) op met als motto ‘Leer mij het zelf te doen’: zij stichtten een kleuterschool en een lagere school. De vereniging bestaat uit één school voor basisonderwijs: montessorischool ‘t Ronde.

Twee keer per jaar is er een ledenvergadering: dit is het hoogste orgaan van de vereniging. Op de ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de ouders over het schoolbeleid.

Ouderparticipatie

Onze school heeft veel actieve ouders. Naast een grote betrokkenheid zorgt dit ervoor dat we veel extra’s kunnen doen voor de kinderen. Ouders zijn bijvoorbeeld actief als bibliotheekouder, luisterouder, handarbeidouder, klassenouder, haal-en-brengouder naar buitenschoolse activiteiten, avondvierdaagse ouder, of als oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Het bestuur en de commissie van toezicht bestaan ook geheel uit ouders.

Organisatie

Bestuur

Het bestuur is zowel het bevoegd gezag van de school als de werkgever van het personeel. Het bestaat uit vijf ouders die gekozen worden tijdens de ledenvergadering. De bevoegdheden van onze vereniging en het bestuur vindt u in de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze kunt u opvragen bij de directeur.

Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Joost Bentvelsen, secretaris: Heleen van de Velde, penningmeester: Cedric van de Giessen, personeelszaken: Mirjam Kuit, algemeen lid: Johan Birkhoff

 

Commissie van toezicht

De commissie van toezicht is het intern toezichthoudend orgaan van de organisatie.

Samenstelling Commissie van Toezicht: Maurice Sebok, Pleun van der Kooij, Ewoud Tamminga

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De ouders worden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering, de leerkrachten worden gekozen door het team. MR-leden worden voor twee jaar aangesteld. Het doel is om de medezeggenschap van ouders en het personeel te vergroten. De raad heeft inspraak bij belangrijke en ingrijpende besluiten van het bestuur. De bevoegdheden van de MR staan beschreven in het MR-reglement. Dit kunt u opvragen bij de directeur.

Samenstelling MR:
Oudergeleding: Pieter Helmons / Sander Tamse / Hannah Roerig
Personeelsgeleding: Myrthe Simons / Irma van Ameijde / Tom Boonstra.

Gebouw

het gebouw omarmt je’

De vorm van ons schoolgebouw is geheel toegesneden op het montessorionderwijs. Architect Jan Verhoeven heeft het ontworpen en het is gebouwd in 1979. De ronde vorm is bewust gekozen: alle lokalen komen uit op de centrale hal die daardoor een ontmoetingsplaats is voor kinderen, leerkrachten en ouders.  De drie trappen in deze hal fungeren als de tribune van het minitheater waar alle kinderen op vrijdagmiddag samenkomen voor de weeksluiting. Boven, op de omloop, zijn de bibliotheek en het documentatiecentrum. Deze omloop is ook heel geschikt om ongestoord te kunnen werken in een nisje. 

Renovatie en uitbouw

In schooljaar 2020-2021 is het gebouw gerenoveerd en uitgebreid. Het ontwerp is gemaakt door architectenbureau Studio WA!. Het gebouw is bijna energieneutraal (Beng) en gasloos. We zijn blij met het mooie en duurzame resultaat. Hier kunnen kinderen van 0 tot 13 jaar, alle medewerkers en ouders weer jarenlang van genieten.

Montessori

Maria Montessori

Maria Montessori was een Italiaanse arts en hoogleraar in de antropologie die zich haar leven lang heeft ingezet voor wat zij ‘de rechten van het kind’ noemde. Zij vond dat elk kind recht heeft op onderwijs waarin het zich volledig kan ontplooien, zodat het de kans krijgt een vrij en onafhankelijk mens te worden. De belangrijkste uitspraak van Maria Montessori is: “help mij het zelf te doen”. Wil je meer informatie over Maria Montessori:

Wie is Maria Montessori?

Eigen tempo, eigen niveau

Bij ons leert het kind zélf te leren: op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. De leerkracht begeleidt het kind met individuele lesjes en ziet erop toe dat het kind doet wat het aankan. De leerkracht houdt de vorderingen nauwkeurig bij en kan dus ingrijpen als dat nodig is.

Zelfstandigheid, vrije werkkeuze

Zelfstandig werken betekent bij ons: werken binnen een gestructureerde vrijheid. Dit noemen wij “vrijheid in gebondenheid”. Daarmee bereiden wij de kinderen voor op het leven in onze moderne multiculturele samenleving. Wij vinden namelijk samenwerken, creativiteit, sociaal emotionele ontwikkeling en het bijbrengen van normen en waarden minstens zo belangrijk als de lesstof.

Montessorimateriaal

Het lesmateriaal waarmee de kinderen leren, ziet er aantrekkelijk uit: het nodigt uit om zoveel mogelijk zintuigen te gebruiken om de leerstof te verwerken. Hierdoor krijgt het kind op een toegankelijke en concrete manier inzicht in moeilijke en abstracte begrippen. Het materiaal is daarnaast overwegend zelfcorrigerend, waardoor kinderen zelf kunnen ontdekken of ze het goed hebben gedaan.

Heterogene groepen

Iedere groep bestaat uit verschillende leerjaren. De kinderen blijven twee tot drie jaar bij dezelfde leerkracht, waardoor er een stevige band kan groeien tussen het kind en de leerkracht. Kinderen komen als jongsten de groep binnen en gaan er als oudsten weer uit. Wij vinden de interactie met groepsgenoten van een andere leeftijd heel belangrijk voor de sociale ontwikkeling. Zo leren oudere kinderen de jongere kinderen te helpen en leren de jongsten hulp te vragen aan de oudsten.

Onderwijs op ‘t Ronde

Naast onze montessori-lesmethode, gebruiken we soms ook lesmethoden uit het reguliere onderwijs. Deze methoden zetten wij dan wel zoveel mogelijk in op onze eigen montessoriaanse manier. Naast het individueel werken, hebben de kinderen diverse groepsactiviteiten: muziek, kringgesprekken, drama, handvaardigheid, themalessen, weeksluiting en natuurlijk gymnastiek.

Passend onderwijs

Onze school heeft in het schoolondersteuningsprofiel download vastgelegd welke extra ondersteuning de school kan bieden. Het montessorionderwijs, met differentiatie naar niveau, tempo en instructie, kan goed  inspelen op individuele ontwikkelingsbehoeften van kinderen. Kinderen volgen hun eigen leer-en ontwikkelingslijn. We zien dat we sterk zijn in het begeleiden van kinderen met specifieke leereigenschappen, zowel op het gebied van leerproblematieken als voor meer- en hoogbegaafdheid.

Vreedzame School

’t Ronde is een Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma voor alle groepen van het basisonderwijs om sociale vaardigheden en democratisch burgerschap te bevorderen. We zien de school als een democratische gemeenschap, waarin kinderen en leerkrachten leren om conflicten constructief op te lossen, én waarin kinderen verantwoordelijkheid leren dragen voor het sociale klimaat in de gemeenschap.

Kinderopvang op ’t Ronde

Ieder kind dat opgroeit tot een krachtige volwassene maakt onze samenleving mooier. En dus de wereld. Dit prachtige, grootse doel begint bij het zien en leren kennen van ieder kind zoals hij of zij is. Kinderen zijn ontdekkingsreizigers. Van nature nieuwsgierig en met iedere stap onderweg naar zoveel mogelijk zelf doen, denken en beslissen. Op de eigen manier, in eigen tempo, alleen of samen met anderen. Met de school vormen wij een unieke combinatie van kinderopvang en montessorionderwijs. Visie en thema’s van school komen terug in de kinderopvang. Tot in detail trekken wij één lijn: het gebruik van de kleedjes, werkjes en montessorimaterialen bij activiteiten. Vanaf de babyjaren tot de pubertijd bieden wij uw kind een natuurlijke, vertrouwde omgeving. Zo kan het met vriendjes (op)groeien: samen naar het kinderdagverblijf, naar school en later ook samen spelen op de BSO!