Kinderdagverblijf

Ons kinderdagverblijf is kleinschalig en vertrouwd. Wij bieden gedurende de hele dag opvang aan kinderen van 0-4 jaar in een verticale groep. Dat betekent dat de groep bestaat uit kinderen van verschillende leeftijden. Ook verwelkomen wij  kinderen van 2-4 jaar in één peutergroep (7.30-14.15 uur). We werken met een vast team pedagogisch medewerkers, zodat kinderen steeds dezelfde gezichten zien. Dat geeft rust en vertrouwen. Baby’s krijgen alle ruimte om te ontdekken, te leren tijgeren, kruipen en staan. Hierin volgen wij hun ritme: ze doen alles in hun eigen tempo. Baby’s hebben bewegingsruimte nodig, letterlijk en figuurlijk. Vanuit deze gedachte richten wij onze ruimtes in. Met passend spelmateriaal. Wij kiezen voor speelgoed van natuurlijke materialen.

Dreumesen en peuters leren veel en intensief door ervaringen op te doen, vanuit een veilige, vertrouwde basis. Dit heeft grote betekenis voor hun ontwikkeling. Wat een kind zelf kan, mag het zelf doen. We laten peuters met van alles kennismaken, geven hen de kans om zelf te leren. Onze pedagogisch medewerkers zijn betrokken bij uw kind, stimuleren, ondersteunen en kijken wat hij of zij nodig heeft. Tenslotte is ieder kind anders. Onze peuteropvang is een perfecte voorbereiding op de basisschool.

Buitenschoolse opvang

Als uw kind vier jaar wordt, kan het doorstromen naar de montessori basisschool en aansluitend naar de buitenschoolse opvang in het gebouw. We werken in twee groepen: één voor kinderen uit de onderbouw, één voor kinderen uit de midden- en bovenbouw. Bij ons doen, denken en beslissen kinderen mee. Zij hebben inspraak over grote en kleine zaken. Zo creëren zij hun eigen BSO.

De buitenschoolse opvang is een vertrouwde plek waar kinderen kunnen spelen, groeien, ontdekken, zich ontwikkelen en tot zichzelf kunnen komen. Bij ons ontdekt uw kind zichzelf, zijn of haar talenten en stap voor stap een stukje van de wereld. We bieden leeftijds- en niveaugerichte activiteiten aan, zoals sport en spel, kunst en creativiteit en mindfulness. De activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats in en met de natuur. Want wij geven kinderen graag liefde voor de natuur mee. Ook hier krijgen de kinderen de ruimte alles zelf te leren doen. Ons vaste team van pedagogisch medewerkers leeft voor, observeert en ondersteunt waar nodig.

Adopteer een monument

“De Stenen Man” Amersfoort

In 1985 heeft onze school het monument “Gevangene voor het vuurpeloton”, ook wel “De Stenen Man” genoemd, geadopteerd. Elk jaar leggen onze bovenbouwleerlingen rond 4 mei een bloemstuk bij het beeld. De zesdejaars nemen dan symbolisch de adoptie over van de achtste jaars door het overnemen van het bloemstuk. Tijdens deze plechtigheid dragen de kinderen hun eigen gedichten voor. Deze plechtigheid wordt ook bijgewoond door de wethouder van onderwijs en ouders van onze leerlingen.

Aanmelden Montessorischool ’t Ronde

Zoekt u een basisschool voor uw kind?

Wilt u uw kind aanmelden op onze school? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding met Jeannette Ridderhof, directeur montessorischool ’t Ronde. Dit kan telefonisch of per e-mail:

033-4940574
ronde@tronde.nl

Broertjes en zusjes van kinderen die al op ’t Ronde zitten en kinderen van de montessori kinderopvang krijgen voorrang bij plaatsing.

We hebben binnen Leusden afspraken gemaakt over de inschrijfprocedure. Die kunt u hier vinden.

Aanmelden Kinderopvang en BSO ‘t Ronde

Kinderopvang en BSO

Wilt u uw kind aanmelden voor Kinderopvang en BSO ‘t Ronde? Neem dan contact op met Humankind, regiokantoor Leusden, dit kan telefonisch of per e-mail:

033-2018000
regiomiddennederland@humankind.nl

Meer informatie over Kinderopvang ’t Ronde kunt u vinden op de website van Humankind:

www.humankind.nl

Vakanties en vrije dagen

Vakanties 2021-2022

Herfstvakantie ma 18-10-2021 t/m vr 22-10-2021
Kerstvakantie ma 27-12-2021 t/m vr 07-01-2022
Voorjaarsvakantie ma 28-02-2022 t/m vr 04-03-2022
Pasen vr 15-04-2022 t/m ma  18-04-2022
April/meivakantie ma 25-04-2022 t/m vr 06-05-2022
Hemelvaart do 26-05-2022 t/m vr 27-05-2022
Pinksteren ma 06-06-2022
Zomervakantie ma 11-07-2022 t/m vr 19-08-2022

Studiedagen en vrije middagen 2021-2022

Studiedag 1 ma 25-10-2021 na herfstvakantie
Vrije middag vr 03-12-2021 (vrij vanaf 12.30 uur)
Studiedag 2 ma 06-12-2021 na Sinterklaas
Vrije middag vr 24-12-2021 (vrij vanaf 12.00 uur)
Studiedag 3 vr 25-02-2022 dag voor voorjaarsvakantie
Studiemiddag 4 do 14-04-2022 (vanaf 12.00 uur)

Studiedag 5 di 07-06-2022 na Pinksteren
Studiemiddag 6 vr 08-07-2022 vanaf 12.00 uur

Schooltijden

Schooltijden (continurooster)

Maandag 08.30 – 14.15 uur
Dinsdag 08.30 – 14.15 uur
Woensdag 08.30 – 14.15 uur
Donderdag 08.30 – 14.15 uur
Vrijdag 08.30 – 14.15 uur

Ziekmelden en verlof

Ziekmelden

Als uw kind ziek is, meldt u hem of haar telefonisch af vóór schooltijd tussen 8.00 en 8.15 uur. U kunt uw kind natuurlijk ook persoonlijk afmelden bij de leerkracht op school.

033-4940574

Aanvraag buitengewoon verlof

Buitengewoon verlof moet uiterlijk twee weken van tevoren aangevraagd worden. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar de directie: ronde@tronde.nl. Hiervoor geldt het volgende: tot en met tien dagen beslist de directeur van de school of er toestemming gegeven wordt. Aanvragen van meer dan tien dagen worden naar de leerplichtambtenaar gestuurd.

Extra verlof mag alleen worden toegekend als er sprake is van een aanvraag vanwege:

  • een religieuze feestdag.
  • gewichtige omstandigheden: huwelijk, overlijden of jubilea van familieleden; ernstige ziekte van familieleden of overlijden; verhuizing van gezin, andere specifieke sociale omstandigheden.
  • aard van het beroep van de ouder(s): als het voor het gezin in geen van de schoolvakanties mogelijk is in één schooljaar om samen met vakantie te gaan. Een werkgeversverklaring is onderdeel van de aanvraag.

Contributie

De vereniging kent een contributie. De contributie is een vrijwillige ouderbijdrage. Contributiegelden worden gebruikt voor het bekostigen van de vaste activiteiten binnen de school (Sinterklaas, kerst, jaarfeest enz.), de bekostiging van leermiddelen (montessori-materialen, computeronderwijs e.d.) en voor enkele personele faciliteiten welke het onderwijs aan onze school ten goede komen. Zo heeft de school extra voorzieningen voor leerlingenzorg en groepsondersteuning.

De contributie voor het schooljaar 2021-2022 is vastgesteld op €165,-. per kind per schooljaar. Het derde kind: €82,50. Op de algemene ledenvergadering in januari wordt de contributie voor het jaar 2022-2023 vastgesteld. 

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de gang van zaken op school. In de meeste gevallen is een gesprek met de leerkracht of een andere direct betrokkene voldoende om de kwestie op te lossen. Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt geluisterd, dan kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken. De klager bepaalt de route.

De Interne Contactpersonen (ICP) zijn aangesteld om ervoor te zorgen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. Als u een probleem heeft waarover u niet met de groepsleraar of de directie wil of durft te praten, kunt u terecht bij de ICP. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld.

De interne contactpersonen bij ons op school zijn: Marjan van Velthuijsen (marjan@tronde.nl), werkdagen: maandag t/m donderdag en Tom Boonstra (Tom@tronde.nl), werkdagen: maandag t/m woensdag en vrijdag.

Als het nodig is, wordt de klacht doorverwezen naar de Externe Vertrouwenspersoon (EVP). De EVP is geheimhoudingsplichtig. Voor onze school zijn dat Jeroen Meijboom en Marjon ten Heggeler van de CED-groep: evp@cedgroep.nl, tel: 010-4071599, postbus 8639 3009AP Rotterdam.

Ook kunt u ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij de Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO), waar wij als school bij zijn aangesloten. Dit kan alleen schriftelijk. De Interne Contactpersoon of Externe Vertrouwenspersoon kan u hierbij helpen:

Stichting GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Tel: 070- 3861697, e-mail: info@gcbo.nl, website: www.GCBO.nl