Aanmelden Montessorischool ’t Ronde

Zoekt u een basisschool voor uw kind?

Wilt u uw kind aanmelden op onze school? Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar kunt u een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding maken. Dit kan telefonisch of per e-mail:

033-4940574
ronde@tronde.nl

De school hanteert een aanmeldprocedure: Aanmeldprocedure montessorischool ’t Ronde 2023-2024. Broertjes en zusjes van kinderen die al op ’t Ronde zitten en kinderen van de montessori kinderopvang krijgen voorrang bij plaatsing.

We hebben binnen Leusden afspraken gemaakt over de inschrijfprocedure. Die kunt u hier vinden.

Aanmelden Kinderopvang en BSO ‘t Ronde

Kinderopvang en BSO

Wilt u uw kind aanmelden voor Kinderopvang en BSO ‘t Ronde? Neem dan contact op met Humankind, regiokantoor Leusden, dit kan telefonisch of per e-mail:

033-2018000
regiomiddennederland@humankind.nl

Meer informatie over Kinderopvang ’t Ronde kunt u vinden op de website van Humankind:

www.humankind.nl

Vakanties en vrije dagen

Vakanties 2023-2024

Herfstvakantie ma 16-10-2023 t/m vr 20-10-2023
Kerstvakantie ma 25-12-2023 t/m vr 05-01-2024
Voorjaarsvakantie ma 19-02-2024 t/m vr 23-02-2024
Pasen vr 29-03-2024 t/m ma  01-04-2024
April/meivakantie ma 22-04-2024 t/m vr 03-05-2024
Hemelvaart do 09-05-2024 t/m vr 10-05-2024
Pinksteren ma 20-05-2024
Zomervakantie ma 15-07-2024 t/m vr 23-08-2024

Studiedagen en vrije middagen 2023-2024

Studiedag  vr 13-10-2023 dag voor herfstvakantie
Studiedag ma 23-10-2023 dag na herfstvakantie
Vrije middag di 05-12-2023 middag Sinterklaas
Studiedag wo 06-12-2023 dag na Sinterklaas
Vrije middag vr 23-12-2023 middag voor kerstvakantie
Studiedag vr 16-02-2024 dag voor voorjaarsvakantie
Studiedag ma 10-06-2024
Studiedag vr 12-07-2024 dag voor zomervakantie

Schooltijden

Schooltijden (continurooster)

Maandag 08.30 – 14.15 uur
Dinsdag 08.30 – 14.15 uur
Woensdag 08.30 – 14.15 uur
Donderdag 08.30 – 14.15 uur
Vrijdag 08.30 – 14.15 uur

Ziekmelden en verlof

Ziekmelden

Als uw kind ziek is, meldt u hem of haar telefonisch af vóór schooltijd tussen 8.00 en 8.15 uur. U kunt uw kind natuurlijk ook persoonlijk afmelden bij de leerkracht op school.

033-4940574

Aanvraag buitengewoon verlof

Buitengewoon verlof moet uiterlijk twee weken van tevoren aangevraagd worden. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar de directie: ronde@tronde.nl. Hiervoor geldt het volgende: tot en met tien dagen beslist de directeur van de school of er toestemming gegeven wordt. Aanvragen van meer dan tien dagen worden naar de leerplichtambtenaar gestuurd.

Extra verlof mag alleen worden toegekend als er sprake is van een aanvraag vanwege:

  • een religieuze feestdag.
  • gewichtige omstandigheden: huwelijk, overlijden of jubilea van familieleden; ernstige ziekte van familieleden of overlijden; verhuizing van gezin, andere specifieke sociale omstandigheden.
  • aard van het beroep van de ouder(s): als het voor het gezin in geen van de schoolvakanties mogelijk is in één schooljaar om samen met vakantie te gaan. Een werkgeversverklaring is onderdeel van de aanvraag.

Contributie

De vereniging kent een contributie. De contributie is een vrijwillige ouderbijdrage. Contributiegelden worden gebruikt voor het bekostigen van de vaste activiteiten binnen de school (Sinterklaas, kerst, jaarfeest enz.), de bekostiging van leermiddelen (montessori-materialen, computeronderwijs e.d.) en voor enkele personele faciliteiten welke het onderwijs aan onze school ten goede komen. Zo heeft de school extra voorzieningen voor leerlingenzorg en groepsondersteuning. De kinderen hebben daar profijt van. Alle kinderen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet.

De contributie voor het schooljaar 2022-2023 is vastgesteld op €165,-. per kind per schooljaar. Het derde kind: €82,50. Op de algemene ledenvergadering in januari wordt de contributie voor het jaar 2023-2024 vastgesteld. 

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de gang van zaken op school. In de meeste gevallen is een gesprek met de leerkracht of een andere direct betrokkene voldoende om de kwestie op te lossen. Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt geluisterd, dan kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken. De klager bepaalt de route.

De Interne Contactpersonen (ICP) zijn aangesteld om ervoor te zorgen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. Als u een probleem heeft waarover u niet met de groepsleraar of de directie wil of durft te praten, kunt u terecht bij de ICP. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld.

De interne contactpersonen bij ons op school zijn: Marjan van Velthuijsen (marjan@tronde.nl), werkdagen: maandag t/m donderdag en Tom Boonstra (Tom@tronde.nl), werkdagen: maandag t/m woensdag en vrijdag.

Als het nodig is, wordt de klacht doorverwezen naar de Externe Vertrouwenspersoon (EVP). De EVP is geheimhoudingsplichtig. Voor onze school zijn dat Jeroen Meijboom en Marjon ten Heggeler van de CED-groep: evp@cedgroep.nl, tel: 010-4071599, postbus 8639 3009AP Rotterdam.

Ook kunt u ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij de Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO), waar wij als school bij zijn aangesloten. Dit kan alleen schriftelijk. De Interne Contactpersoon of Externe Vertrouwenspersoon kan u hierbij helpen:

Stichting GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Tel: 070- 3861697, e-mail: info@gcbo.nl, website: www.GCBO.nl